My People, My Homeland (Mandarin w EST)

Starring: Bo Huang, Haoran Liu, You Ge, Baoqiang Wang, Zheng Xu, Teng Shen, Chao Deng, Wei Fan, Ni Yan, Li Ma, Mintao Liu, Celina Jade, Ziwen Wang, Yanhui Wang
Directed by: Hao Ning, Zheng Xu, Sicheng Chen, Chao Deng, Da-Mo Peng, Fei Yan, Baimei Yu

In Theatres:Oct 09, 2020
Genre: Drama
Duration: 153 min

Notes:English Subtitles.

Consumer Advice:(BC) Coarse Language. (AB) Coarse Language. (MB) Coarse Language. (ON) Coarse Language.

Related Videos

Showtimes & Movie Tickets

Movies and showtimes are updated for online ticket purchase each Wednesday morning for the upcoming week (Friday to Thursday).